Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Inspiro AGD

Data publikacji: 08.06.2017 r.

Sklep internetowy Inspiro AGD działający pod adresem http://inspiro-agd.pl należy do Justyny Zadora, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Inspiro-AGD Justyna Zadora” z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej (34-130), Partyzantów 2b, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się numerem NIP: 551-255-93-68

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail sklep@inspiro-agd.pl oraz pod numerem telefonu +48 505 982 765.

§ 1

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://inspiro-agd.pl/pl/i/Regulamin/3,

 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://inspiro-agd.pl/,

 6. Sprzedawca – Justyna Zadora, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Inspiro AGD” z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej (34-130), ul. Partyzantów 2b, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 551-255-93-68.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 1. dostęp do Internetu,

 2. standardowy system operacyjny,

 3. standardowa przeglądarka internetowa,

 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

 2. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Zarejestruj się” lub w trakcie składania zamówienia.

 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

  2. wybrać sposób dostawy zamówienia i płatności za zamówienie,

  3. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,

  4. zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Złóż zamówienie” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

  5. podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

  7. kliknąć przycisk „Podsumowanie”,

  8. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,

  9. kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia zawierającą instrukcję dokonania płatności za zamówienie.

§ 4

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:

  1. dostawa przedmiotów do 49 kg za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 0 zł. Koszt ten nie obejmuje przedmiotów wielkogabarytowych o masie powyżej 50 kg. W takim wypadku koszt dostawy wyceniamy indywidualnie.  Orientacyjny czas dostawy wynosi do 14 dni roboczych od chwili realizacji zamówienia,

  2. do zamówienia za pobraniem doliczany jest dodatkowy koszt wysokości 29 zł. 

  3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, tj. ul. Partyzantów 2b, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska – koszt: 0 zł.

 1. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. płatność on-line za pośrednictwem płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.,

  3. płatność za pomocą karty płatniczej. Podmiotem świadczącym obsługę za pomocą karty płatniczej jest Blue Media S.A. Obsługiwane karty płatnicze:

   - Visa
   - Visa Electron
   - MasterCard
   - MasterCard Electronic
   - Maestro

  1. płatność gotówką przy odbiorze.

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

 2. Jeżeli wybrał metodę płatności inną niż płatność gotówką przy odbiorze, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy.

 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produkt wchodzącego w skład zamówienia.

 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie albo od chwili zawarcia umowy, jeżeli Kupujący wybrał formę płatności gotówką przy odbiorze. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

 8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.

 9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.

§ 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą na adres ul. Partyzantów 2b, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,  lub pocztą elektroniczną na adres shop@inspiro-agd.pl

 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://inspiro-agd.pl/public/assets/PDF/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

 6. Konsumentponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 2. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://inspiro-agd.pl/public/assets/PDF/formularz_reklamacyjny.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 1. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

  1. wglądu do swoich danych osobowych,

  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celachstatystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.

 4. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl